Закарпатський угорський педагогічний інститут

 

 

історична довідка структура та управління інститутом

 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

 

В останні роки, коли вся Україна вступила на етап конструктивних реформ, серйозні зміни відбуваються в системі освіти. Метою реформування системи освіти в сучасних умовах стало приведення її у відповідність  з новими соціально-економічними життєвими реаліями, орієнтир на світові стандарти. Темп реформування освіти багато в чому залежить і залежатиме від рівня професійно-педагогічної підготовки учительських кадрів. Від того, яким буде вчитель, якими особистими якостями буде володіти, які педагогічні ідеї та концепції буде втілювати в життя – залежатиме політична, економічна, культурна свобода нації.

Згідно статистики на Закарпатті проживає понад 150.000 угорців, що складає 12% від загальної кількості населення області. У регіоні працює 95 шкіл, де навчання ведеться угорською мовою. Існуючий стан підготовки педагогічних працівників для національних навчальних закладів не цілком відповідає вимогам сьогодення. Тому, в 1993 р. виникла ідея створення педагогічного вищого навчального закладу для угорської меншини у відповідності до законів України “Про освіту”, “Про національні меншини” та Державної національної програми “Освіта” /”Україна ХХІ століття”/. На основі клопотань, громадськими організацій, Закарпатської реформатської церкви та Берегівської міської Ради, був створений фонд сприяння заснування педагогічного вищого навчального закладу.

Закарпатський угорський педагогічний інститут /ЗУПІ/ є вищим навчальним закладом України третього рівня акредитації, який проводить освітню діяльність на підставі ліцензії серія ВПІ-ІІІ № 070234, що видана Державною акредитаційною комісією 13 червня 1996 р., пов'язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста. Засновником ЗУПІ є Фонд Закарпатського угорського педагогічного інституту, перерегістрованим у Благодійний фонд Закарпатського педагогічного інституту, обласним Управлінням юстиції Закарпатської області від 8 жовтня 1999 р.

 ЗУПІ у відповідності з діючими “Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітно-кваліфікаційними рівнями” /Постанова Кабінету Міністрів України  від 24 травня 1997 р. №507/, готує спеціалістів:

 

П/П

Напрям

Спеціальність

Ліцензований обсяг

/осіб/

1.

0101

Педагогічна

освіта

7.010101       

Дошкільне                   виховання

25

2.

0101

Педагогічна

освіта

7.010102
Початкове

навчання

25

3.

0101

Педагогічна

освіта

7.010103       

Педагогіка

і методика се-

редньої осві-

ти. Географія

25

4.

0101

Педагогічна

освіта

7.010103       

Педагогіка і

 методика

середньої освіти.

Історія.

25

5.

0101

Педагогічна

освіта

7.010103    

Педагогіка і

методика

 середньої освіти.

Mова та література /англійська, угорська/

25

Разом:

125

 

 

У зв'язку з тим, що ЗУПІ отримав ліцензії на впровадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста з напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта” 16 вересня 1996 р. навчальний процес розпочався у січні 1997 р. Тому, перший випуск фахівців, із спеціальності 7.010102 “Початкове навчання” буде у лютому 2001 р.

 У 2000-2001 н. р. в ЗУПІ навчається     студентів, у тому числі зі спеціальності 7.010102 “Початкове навчання” – 73 студенти.

За роки діяльності навчального закладу склався творчо працюючий колектив викладачів.

ЗУПІ підтримує тісний зв'язок з Будапештським університетом ім. Е. Лоранта /УР/, Дебреценським університетом ім. Л. Кошута /УР/, Мішколським університетом /УР/, Ніредьгазським педінститутом /УР/, управлінням освіти Закарпатської облдержадміністрації, Ужгородським Національним університетом, Закарпатським інститутом методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, Мукачівським педінститутом Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, Мукачівським педагогічним училищем та навчально-виховними закладами області з угорською мовою викладання.

 

СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ

 

            Управління інститутом здійснюється засновником (засновник – Благодійний Фонд Закарпатського Угорського Педагогічного Інституту) відповідно до чинного законодавства України та Статуту ЗУПІ.

            До компетенції засновника належить призначення і звільнення президента, ректора інституту.

            Президент призначається засновником з метою удосконалення керівництва вузом. Президент виконує функції, якими його наділяє засновник, ректор.

            Ректор інституту призначається засновником і без доручень діє в інтересах інституту та в межах своєї компетеції.

            Ректором інституту є кандидат історичних наук Шовш К.К.

 

 

СТРУКТУРА

ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ

 

 

ПРЕЗИДЕНТ

РЕКТОР

 

 

 

 

 

 

ПРОРЕКТОРИ

 

 

з навчально-виховної та наукової роботи

з господарської роботи

 

 

 

 

 

КАФЕДРИ

історії та суспільних дисциплін

педагогіки і

психології

мовних

дисциплін

математики та

природничих

дисциплін